អង់គ្លេសដ៏អស្ចារ្យគំនិត៖ចូរទទួលបានដើម្បីដឹងថាគ្នាផ្សេងទៀត។

នៅពេលដែលមនុស្ស(នៅក្នុងប្រទេសណា)ត្រូវបានអញ្ជើញជាផ្លូវការឬព្រឹត្តិការណ៍,ពួកគេជាធម្មតាព្យាយាមដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់និងមានផាសុខ។ នៅក្នុងទូទៅ,ពួកគេគឺជាធម្មតាខោនធីធំទូលាយនិងផ្លូវការ។ ដូច្នេះ,ដូចជាក្បួនមួយ,ពួកគេគួរតែចាប់ដៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានណែនាំ។ ជាធម្មតាស្ត្រី ពួកគេមិនបានចាប់ដៃនៅពេលដែលពួកគេបានណែនាំ។ នៅពេលដែលបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ណែនាំខ្លួនឯង,ដៃគឺសម្រាប់ស្ត្រី។ ប្រសិនបើនាងចង់,នាងអាចធ្វើវាបាន។ អាមេរិកម្រនឹងបានចាប់ដៃដូចជាផ្នែកមួយអំណោយទានលើកលែងអាជីវកម្មឱកាស។ នៅក្នុងសហគ្លេស,ការចាប់ដៃគឺជាការកម្រណាស់។ ប្រសិនបើអ្នកជួបមិត្តភក្តិនៅក្នុងអង់គ្លេស,គ្រាន់តែប៉ះបស់ពួកគេមួក។ មិនបានរលកដៃរបស់នៅជុំវិញនៅពេលដែលពួកគេឈប់ដើម្បីនិយាយ។ នៅភាគី,សំភាសន៍,និងផ្សេងទៀតជាផ្លូវការនិងការកំណត់,អ្នកនឹងជួបចម្លែក,ហើយអ្នកនឹងមិនត្រូវការដើម្បីណែនាំខ្លួនឯងឬទទួលបានដើម្បីដឹងពួកគេ។ អ្នកក៏គួរតែណែនាំមនុស្សអ្នកដឹងរួចទៅហើយ។ ក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ខាងជើង។
សូមទទួលស្គាល់ ជជែករ៉ូឡែតបូក វីដេអូជជែកតំបន់ណាត់ជួប វីដេអូជជែកឥតគិតថ្លៃ ១៨ ឯកោចង់ជួបអ្នក វីដេអូជជែកណាត់ជួប សម្រាប់ឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ ជជែករ៉ូឡែតលើបណ្តាញដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ វីដេអូជជែក ១៨ លើបណ្តាញ ផ្ទាល់ស្ទ្រីមបុរសម្នាក់