មួយម៉ោងកិច្ចប្រជុំដើម្បីស្វែងរកដៃគូ

នៅក្នុង"របស់ខ្ញុំតែមួយ"អ្នកអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ។ តែបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ,អ្នកអាចបង្កើតទម្រង់មួយ,ផ្ទុកឡើងរូបថត,ផ្សព្វផ្សាយ,ផ្សព្វផ្សាយ,អាចរកមើលរបស់អ្នកប្រអប់(ចូលនិងចេនសារ)ប្រឆាំងនឹងបង់ប្រាក់សម្រាប់ការជាវ,ដោះស្រាយបញ្ហាឯកជនឬទិញពីឥណទាន,និងដំឡើងឬលុបគណនីរបស់អ្នក។ ការចុះឈ្មោះការចំណាយអ្វីឡើយហើយមិនបានចែងណាមួយចុះបញ្ជីកាតព្វកិច្ច។ អ្នកក៏ត្រូវការដើម្បីលុបគណនីខ្លួនវាផ្ទាល់ជាជាងបោះបង់វា។ របស់ទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានប្រើនៅពេលណានិងនៅក្នុងរបៀបសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយឬផ្សេងទៀតគោលបំណង។ ឯកត្តជនគឺជាការណាត់ជួបវេទិកាសម្រាប់ឯកត្តជនសម្លឹងដើម្បីចែចង់,ជជែកនិងជួបមនុស្សថ្មី។
វីដេអូជជែកដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ,ឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានតបន្តឹង វីដេអូជជែកបន្ទប់ណាត់ជួបក្មេងស្រីឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញ ១៨ ក្មេងស្រី ជជែករ៉ូឡែតទី ១៨ ជាមួយនឹងក្មេងស្រី បណ្តាញឥតគិតថ្លៃវីដេអូណែនាំ វីដេអូជជែកផ្ទាល់ណាត់ជួប ផ្សព្វផ្សាយស្វែងយល់ ណាត់ជួបស្ត្រី វីដេអូស្ស៊ីបានណាត់ជួប វីដេអូជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រី ១៨ ឆ្នាំ