មានន័យ,ឧទាហរណ៍,មនុស្សម្នាក់ដែលបានជួយ

មានន័យ,ឧទាហរណ៍,មនុស្សម្នាក់ដែលបានជួយ,ដូចជាមនុស្សម្នាក់ពីសមុទ្របាល់ទិកអារម្មណ៍
ដើម្បីទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ ណាត់ជួបដោយគ្មានការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងរូបថត វីដេអូជជែករ៉ូឡែតចុះឈ្មោះ វីដេអូជជែ ១៨ ឥតគិតថ្លៃ វីដេអូណាត់ជួបសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃជជែកវីដេអូណាត់ជួប សប្បាយដោយគ្មានទូរស័ព្ទ វីដេអូស្ស៊ីបានណាត់ជួប វីដេអូជជែកលើបណ្តាញចាក់ផ្សាយដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ រួមភេទការណែនាំវីដេអូលើបណ្តាញ