ខ្ញុំចង់ស្រឡាញ់អ្នកចម្រៀងកោសល្យចម្រៀង

ខគម្ពីរនេះខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកទៅជួបខ្ញុំនៅស្រុករបស់អាមេនីមិនមានបញ្ញា,ខ្ញុំមិនមានស្បែកក្រាស់ហេតុអ្វីបាន មិនមែន,អ្វីដែលពាក្យគឺដោយសារវាមិនមានបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនោះជាការច្បាស់លាស់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយវាម្តងទៀតឥឡូវនេះ៖ការច្រៀងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នក។ ខ-ខ្ញុំចង់អ្នក។ ដូចជាការថើបដោយមិនបញ្ចើចបញ្ចើដើម្បីជីវិតគឺស្មុគស្មាញគ្រប់គ្រាន់និងទាំងអស់ គ្រាន់តែជាហេតុគឺមិនមែនក្លែងបន្លំ,គឺជាអ្វីដែលវារួចទៅហើយនៅទីនេះ,ពាក្យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនោះជាការច្បាស់លាស់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយវាម្តងទៀតឥឡូវនេះ៖ការច្រៀងខ្ញុំចង់ថើបអ្នកចេះខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកត្រូវបានសប្បាយ-អ្នកត្រូវតែក្បាលខ្ញុំមិនច្បាស់ស្នេហា,ខ្ញុំមិនចង់ដាក់របស់ខ្ញុំសន្លឹកបៀរនៅលើតុ,ហេតុអ្វី,អ្វីដែលវាគឺជារួចទៅហើយនៅទីនេះ,ពាក្យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក នោះជាការច្បាស់លាស់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិននិយាយថាវាឥឡូវនេះ,សម្រាប់ពេលចុងក្រោយច្រៀងខ្ញុំចង់ស្រឡាញ់អ្នក,អ្វីដែលគឺរួចទៅហើយនៅទីនេះ,ពាក្យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនោះជាការច្បាស់លាស់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយវាម្តងទៀតឥឡូវនេះ,ជាថ្មីម្តងទៀត,នេះគឺពិតជាពាក្យគ្មានបញ្ហា,ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនោះជាការច្បាស់លាស់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយថាវាឥឡូវនេះ ជាថ្មីម្តងទៀត,ម្តងទៀត,វាគឺជាអ្វីរួចទៅហើយនៅទីនេះ,ពាក្យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនោះជាការច្បាស់លាស់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយវាម្តងទៀតឥឡូវនេះ,ម្តងទៀត។
វីដេអូជជែកជំនួស វីដេអូណាត់ជួបស្ត្រីលើបណ្តាញ វីដេអូជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រីឥតគិតថ្លៃ ជជែករ៉ូឡែតក្មេងស្រីលើបណ្តាញដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ វីដេអូណាត់ជួបលើបណ្តាញគ្មានការចុះបញ្ជី ខ្ញុំកំពុងស្វែងម្កាលកិច្ចប្រជុំ រួមភេទណាត់ជួបភាពវីដេអូ ជម្រើស ណាត់ជួបដោយគ្មានការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ វីដេអូជជែក ១៨ លើបណ្តាញ